WSTĘP

Troszcząc się o prawa konsumenta, chcemy poinformować Cię w jaki sposób przebiega realizacja zakupów w naszym sklepie i jakie prawa Ci przysługują.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENSEI

§1. DEFINICJE

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – każdy podmiot – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu. Od 01.06.2020 także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar wykazania okoliczności, że umowa nie ma dla takiej osoby “zawodowego” charakteru spoczywać będzie na kupującym.

Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Newsletter – usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Sklep – sklep internetowy umożlwiający składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzony przez Sprzedawcę, stanowiący zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny pod adresem internetowym: senseipro.pl.

Sprzedawaca – Provoke Sp. z o.o., ul. Amundsena 7C, 80-288 Gdańsk, KRS 0000809029, NIP 9571119472, REGON 384632857; adres poczty elektronicznej: kontakt@senseipro.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 609-357-130.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy Sensei, dostępny pod adresem internetowym senseipro.pl, prowadzony jest przez spółkę Provoke Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Amundsena 7C, kod pocztowy 80-288, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000809029, o kapitale zakładowym 50.000 zł, NIP 9571119472, REGON 384632857.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której finalnej wysokości Klient jest informowany na stronie Formularza Zamówienia, na której ma możliwość wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§4. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

§5. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) oraz opcjonalnie wpisać dane do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia).

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” i, w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§6. METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego
Produktu:

– Przesyłka kurierska,
– Przesyłka kurierska pobraniowa,
– Paczkomaty InPost
– Punkty Odbioru Poczty Polskiej.

Więcej o opcjach dostawy znajdziesz w dziale Dostawa.

2. W przypadku, gdy zamówienie przekroczy określoną kwotę, upoważniającą Klienta do skorzystania z opcji darmowej dostawy, po czym Klient postanowi zwrócić część zamówienia tak, że kwota zatrzymanych przez Klienta towarów nie upoważniałaby go do skorzystania z wybranej opcji darmowej przesyłki, Sprzedawca potrąci nominalny koszt wybranej opcji wysyłki ze środków zwracanych Klientowi w ramach zwrotu.

3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki (“Wysyłka” w dziale Dostawa) plus czas potrzebny kurierowi na dostarczenie paczki do Zamawiającego (“Czas dostawy” w dziale Dostawa). Rozpoczęcie czasu realizacji zamówienia liczone jest od momentu zaksięgowania wpłaty przelewem / kartą / inną formy płatności elektronicznej (nie licząc sobót i dni ustatowo wolnych od pracy) lub momentu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem. Czas wysyłki i czas dostawy różni sie w zależności od wybranej opcji wysyłki. Szczegółowe czasy podane są w dziale Dostawa, który stanowi integralną część Regulaminu.

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) Płatność za pobraniem,

b) Operator płatności PayPal,

c) Operator płatności Przelewy24:

– Szybki przelew bankowy,
– BLIK,
– Karta płatnicza,
– Apple Pay,
– Google Pay,
– PayPo,

d) Oprator płatności Paynow:

– Płatność szybkim przelewem,
– Płatność BLIKIEM,
– Płatność kartą (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A. Dostępne formy płatności: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro).

Więcej o metodach płatności znajdziesz w dziale Metody płatności.

§7. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji (w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu środków na koncie). Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji co potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

– Płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży będzie traktowana jako niebyła.
– Płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Przeniesienie własności Produktu następuje dopiero po zapłaciu ceny określonej w Zamówieniu. W przypadku braku płatności za Zamówienie przy odbiorze przesyłki, Zamówienie zostanie anulowane, a Umowa Sprzedaży będzie traktowana jako niebyła.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Podane terminy wyrażone są w dniach roboczych (sobota na mocy niniejszego Regulaminu nie jest wliczana do dni roboczych).

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia wpłynięcia zapłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§8. FAKTUROWANIE

1. Dokumentem sprzedaży Produktów jest faktura VAT. Klient upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

2. Sklep wysyła zakupione Produkty a dowód sprzedaży w postaci faktury VAT wysyła formą elektroniczną na adres e-mail Klienta (w formacie pliku PDF). Klient akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę uprawniającą Sklep do wystawiania i przesyłania faktur VAT (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej.

3. Powyższe zasady fakturowania dotyczą także Kosumentów. Wystawianie faktur VAT Konsumentom odbywa się na podstawie pozycji 36. załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór został udostępniony w osobnym dziale – Zwroty.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
– W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
– Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przez system płatniczy, z którego otrzymano płatność za zamówienie, a jeśli nie będzie to możliwe – za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazany przez Konsumenta numer konta.
– Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
– Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres: Provoke Sp. z o.o., ul. Piekarnicza 2A, 80-126 Gdańsk, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
– Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Klient ma prawo skorzystać z opcji darmowego zwrotu. Klient ma prawo do wygenerowania tylko jednego darmowego zwrotu za każde złożone, opłacone i odebrane zamówienie. W przypadku zrealizowania większej ilości zwrotów, zostanie obciążony kosztami za dodatkowe zwroty, zgodnie z aktualnym cennikiem przewoźnika za tę usługę.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
– o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§10. REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca (niebędący Konsumentem), strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Provoke Sp. z o.o., ul. Piekarnicza 2A, 80-126 Gdańsk.

8. Gwarancja na zakupione Produkty w Sklepie wynosi 1 rok.

§11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych usług, zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności.

5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw oraz w innym w zakresie, który wymagałby zmian postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Firma jako producent stosuje się do polityki EPR (ang. Extended Producer Responsibility), stosuje operacyjną odpowiedzialność producenta za produkt, rozszerzoną do cyklu życia produktu w stanie poużytkowym. Firma zapewnienia odzysk i recykling opakowań takiego samego rodzaju jak ten, w którym wprowadzają produkty na rynek. Firma zarejestrowana jest pod numerami identyfikacyjnymi UIN (ang. Unique Identification Number) w następujących rejestrach ewidencyjnych:

Polska (BDO): 000453642

Niemcy (PACK): DE5761877041564

Francja (PACK): FR265931_01GGXB